Alla våra föreläsare har lång erfarenhet som lärare och skolutvecklare.

Jan Blomgren

Utvecklingsledare och fil.dr

Jan doktorerade i november 2016 med sin avhandling "Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö", vid Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. 

Jans avhandling handlar om elevers lärprocesser, motivation och målsättning med sitt lärande i en miljö med god tillgång till digitala resurser. Avhandlingen ringar in vilka faktorer som – ur elevernas perspektiv – har betydelse för med vilken motivation de tar sig an de situationer och uppdrag som de möter under sin grundskoleutbildning. Jan har lång erfarenhet som lärare och som utvecklingsledare inom Didaktikcentrums verksamhet. 

jb@didaktikcentrum.se

Tel. 070-56 73 47

Veronica Sülau

Doktorand

Veronica är sedan höstterminen 2013 doktorand inom Pedagogiskt arbete på Institutionen för Pedagogik coh Specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. Forskningsstudierna bedrivs sedan hösten 2015 på heltid i form av en samverkansdoktorandtjänst och finansieras av Frida Utbildning AB.  

Veronica är från början grundskollärare för årskurs 1-7 med inriktning ma/no. Under de första 10 åren i läraryrket väcktes nyfikenheten kring varför barn lär på olika sätt och hur man som lärare kan hitta vägar att arbeta utifrån barns olika förutsättningar och behov. Detta ledde till att Veronica vidareutbildade sig till speciallärare, för att därefter ingå i skolans elevhälsoteam. Det fortsatta arbetet har fördjupat intresset för undervisning och lärares kompetens. I samband med forskningsstudierna får Veronica möjlighet att undersöka dessa frågor kopplat till den kompetensutvecklingssatsning som svenska staten genomför i form av Matematiklyftet, där Fridaskolans matematiklärare också deltar. Avhandlingen avser att beskriva förändringsprocesser i lärares synsätt och praktiker, samt att undersöka huruvida dessa förändringar kan relateras till förändringar i elevers motivation, självkänsla och prestationer i matematik.

veronica.sulau@fridaskolan.se

Tel. 0705-707043

Grete Helgesson

Utvecklingsledare

Grete är fritidspedagog på Fridaskolan i Trollhättan där hon under många år har utvecklat fritidshemmens verksamhet med fokus på att erbjuda barnen en meningsfull fritid. Utifrån läroplanens uppdrag att ge barnen överblick och sammanhang har bland annat roll-lek och äventyr använts som ett mycket uppskattad del av verksamheten.

En central frågeställning har varit hur barn tränar kompetenser som självförtroende, kreativitet och förmågan att ta egna initiativ för att nå Fridaskolans vision att utbilda tågluffare. Hon har också stor erfarenhet av att undervisa idrott i skolans yngre åldrar. Grete har hållit i flertalet inspirationsföreläsningar på temat Fritids - barnens fria tid och dessutom genomfört intern kompetensutveckling kring systemteori i förskolan.

grete.helgesson@fridaskolan.se 

070-8418484

Jesper Grönlund

Utvecklingsledare

Jesper brinner för att ge skolor de verktyg som krävs för att forma skolan till ett hållbart system där elevens utveckling står i centrum. Utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt inspirerar han individer och grupper till att göra det som redan är bra ännu bättre.

Jesper har många års erfarenhet av att undervisa i musik och samhällskunskap i såväl grundskola som gymnasium. Idag är han samhällskunskapslärare vid Fridagymnasiet. I sin undervisning provar han ständigt nya vägar för att låta tekniken bidra till ett ökat lärande. Sedan 2004 har Jesper haft återkommande uppdrag för Didaktikcentrums räkning. Som utvecklingsledare har han ansvarat för många kompetensutvecklings- och skolutvecklingsprojekt för kommuner och fristående skolor runt om i Sverige. I dessa projekt har IKT, formativ bedömning och systematisk skolutveckling varit återkommande innehåll.

Jesper har varit en av de drivande i Fridaskolornas implementering av och utveckling av en 1-till-1-miljö sedan 2006.

jesper.gronlund@fridaskolan.se
Tel. 0705-63 53 30

Marie Mattsson

Utvecklingsledare

Marie har under flera år utvecklat tankar och exempel kring hur digitala verktyg kan underlätta och stärka den formativa processen. Detta är något hon gärna delar med sig av i rollen som föreläsare och utvecklingsledare.

Marie är SO- och svensklärare vid Fridaskolan i Uddevalla. Med utgångspunkt i vardagen utforskar Marie ständigt nya vägar för att låta den formativa bedömningen synliggöra lärandet. Marie har flera års erfarenhet av undervisning inom svenska och SO inom grundskola. I rollen som utvecklingsledare har hon ansvarat för ett flertal kompetensutvecklings- och skolutvecklingsprojekt för kommuner och fristående skolor runt om i Sverige. I dessa projekt har IKT, formativ bedömning och systematisk skolutveckling varit återkommande innehåll.

marie.mattsson@fridaskolan.se
Tel. 0707-20 38 74

Här samlar vi dokument, information och länkar som är relaterade till din utbildning.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev